Review Á زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان 106

Characters زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان

Review Á زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان 106 Ã [BOOKS] ⚣ زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان Author میرجلال‌الدین کزازی – Helpyouantib.co.uk این‌کتاب به‌بررسیِ بیان، یکی‌از سه‌قلمرو زیباشناسیِ سخن فنونِشده و با نمونه‌هایی‌چند از ادب پارسی شناسانده زیباشناسی سخن PDF or می‌شود برای واژه‌های مُغلَقِ این‌دانش، برابرهایی‌پارسی گذارده شده که در واژه‌نامهٔ پایانِ کتاب آمده است.

میرجلال‌الدین کزازی ✓ 6 Review

این‌کتاب به‌بررسیِ پارسی ۱ PDF #8608 بیان، یکی‌از سه‌قلمرو زیباشناسیِ سخن فنونِ بَلاغَت می‌پردازد و شیوه‌های گوناگونی‌را که سخن‌وَر برای بازگفت و بازنمودِ اندیشهٔ خویش، به.

Summary ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB ✓ میرجلال‌الدین کزازی

زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان‌گونه‌یی‌زیبا و هنری به‌کار می‌گیرد، بَرمی‌رسد به چهارزمینهٔ اصلیِ فنّ بیان، تشبیه و استعاره و مَجاز و کنایه، هریک، فصلی ویژه‌گی یافته، گونه‌های هریک‌از آن‌ها برشمرده.