Download Epub Á زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان 204 pages ✓ Helpyouantib

Mobi زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان

Download Epub Á زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان 204 pages ✓ Helpyouantib ´ [BOOKS] ⚣ زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان Author میرجلال‌الدین کزازی – Helpyouantib.co.uk این‌کتاب به‌بررسیِ بیانبرشمرده شده و با نمونه‌هایی‌چند از ادب پارسی شناسانده می‌شود برای واژه‌های مُغلَقِ این‌دانش، برابرهایی‌پارسی گذارده شده که در واژه‌نامهٔ پایانِ کتاب آمده است

میرجلال‌الدین کزازی ✓ زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان Text

این‌کتاب به‌بررسیِ بیان، یکی‌از سه‌قلمرو زیباشناسیِ سخن فنونِ بَلاغَت می‌پردازد و شیوه‌های گوناگونی‌را که سخن‌وَر برای بازگفت و بازنمودِ اندیشهٔ خویش، به‌گ

Doc ✓ زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان ✓ میرجلال‌الدین کزازی

زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیانونه‌یی‌زیبا و هنری به‌کار می‌گیرد، بَرمی‌رسد به چهارزمینهٔ اصلیِ فنّ بیان، تشبیه و استعاره و مَجاز و کنایه، هریک، فصلی ویژه‌گی یافته، گونه‌های هریک‌از آن‌ها